Privacy-beleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van de cliënt bevat aantekeningen over diens gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van de cliënt noodzakelijk zijn en die de therapeut, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De therapeut doet best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens van de cliënt
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van de cliënt.

De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt
 • voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of haar administrateur, een factuur kan opstellen.

Als de therapeut om een andere reden gebruik wil maken van gegevens van de cliënt, zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De cliënt heeft recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar: 

 • naam, adres en woonplaats van de cliënt
 • geboortedatum van de cliënt 
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘sessie lichaamsgerichte psychotherapie’
 • de kosten van de sessie