Algemene voorwaarden

WGBO 

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

  • recht op informatie
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling
  • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen
  • recht op inzage door de cliënt in dit dossier
  • geheimhouding van cliëntgegevens.

De therapeut is aangesloten bij de NFG en bij de SBLP en is gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscodes en Tuchtrechtregistraties van deze beroepsverenigingen.

Gezondheid van de cliënt

Tijdens de intake stelt de therapeut vragen omtrent de lichamelijke en psychische gesteldheid van de cliënt. Aan de hand hiervan heeft zij een beeld van de lichamelijke en psychische conditie van de cliënt. De therapeut is géén arts, voor medische problemen dient de cliënt een arts te raadplegen.

De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit het achterhouden van informatie omtrent de gezondheid van de cliënt.

De behandeling 

Een sessie duurt 1 uur met een maximale uitloop van 15 minuten.

Toegepaste behandelvormen zijn: lichaamsgerichte psychotherapie traumatherapie (Somatic Experiencing), counseling en ACT.

Wanneer de therapeut - in het kader van een andere therapie, dan waarin zij geschoold is – het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie af te wijken, dient hij dit in overleg met de cliënt te doen.

De therapeut ondersteunt het proces van de cliënt en begeleidt de cliënt in het vinden van eigen oplossingen, zij geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vormen van een mening, in het nemen van beslissingen en voor het gedrag dat daaruit voortvloeit.

Behandeling geschiedt op wederzijds vertrouwen. Indien dit vertrouwen wordt geschaad, hebben zowel de cliënt als de therapeut het recht om de behandeling te beëindigen.

Betalingsvoorwaarden en afzeggen van een afspraak

De cliënt ontvangt aan het eind van iedere maand een rekening over de genoten sessies van die maand. Gelieve deze rekening te voldoen binnen 14 dagen na datum op de factuur.  Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering dan is de therapeut gerechtigd om incasso in te schakelen. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. 

Afzeggen van een afspraak is kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor de sessie. Bij niet tijdig afzeggen of bij niet verschijnen, is de therapeut gerechtigd naar alle redelijkheid en billijkheid de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit bedrag bedraagt € 50,-.

Sommige ziektekostenverzekeraars of werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van uw behandeling. U dient zelf deze vergoeding aan te vragen. Meer informatie over vergoedingen door ziektekostenverzekeraars kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging: www.sblp.nl

Aansprakelijkheid

De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel, die buiten de dekking valt van de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klachtenregeling

De therapeut heeft via de NGF de verplichte aansluiting bij het klachtenreglement Wkkgz geregeld. Indien er een klacht is waar therapeut en cliënt samen niet uitkomen, kan de cliënt zich voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris wenden tot het secretariaat van de NFG This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Zie ook www. de-nfg.nl.